your better site
:: PRVÝKRÁT NA WEBIZE? 

zaregistrujte sa BEZPLATNE do katalógu firiem a získajte nové zákazky pre Vašu spoločnosť, rovnako ako aj možnosť využívať všetky aplikácie portálu webiz ZDARMA po dobu 1 mesiaca.  

zaregistrujte sa...
:: OPÝTAJTE SA NÁS!
 
nenašli ste na tejto web stránke odpoveď na niektorú z Vašich otázok, alebo sa potrebujete s nami poradiť o využití e-aukcie, e-tendra a e-dotazníka vo Vašej firme?

 napíšte nám...
:: ČO JE NOVÉ?
systém Webiz využívaný aktuálne už aj pri VEREJNOM OBSTARÁVANÍ!
© 2007-2020 webiz s.r.o.
all rights reserved
Nedeľa 27.09.2020
        SK | CZ | EN

 čo je e-aukcia?

E-aukcia (elektronická aukcia) je internetová aplikácia, ktorá umožňuje zadávateľovi e-aukcie zapojiť do elektronického on-line výberového konania všetkých ním prizvaných dodávateľov v reálnom čase. Každý dodávateľ na základe vopred stanovených podmienok a špecifikácie predmetu e-aukcie zadá svoju úvodnú cenovú ponuku, ktorú môže v priebehu e-aukcie ďalej upravovať a reagovať tak na cenové ponuky ostatných dodávateľov. Po ukončení e-aukcie systém automaticky porovná a vyhodnotí jednotlivé cenové ponuky.
E-aukcia je vhodným nástrojom pri obstarávaní ľahko substituovateľých tovarov a služieb, ktoré je v požadovanej kvalite a množstve schopných súčasne dodať viacero dodávateľov avšak v kombinácií s e-dotazníkom a e-tendrom poskytuje účinný nástroj na zvládnutie aj tých výberových konaní, ktorých predmetom je veľké množstvo dopytovaných položiek alebo ak celkový dopyt nie je v plnom rozsahu schopný uspokojiť celý okruh oslovených dodávateľov.

 

Dodávateľ:


:: bezplatná účasť na všetkých e-aukciách, na ktoré bol dodávateľ prizvaný
:: nadviazanie vzťahov s odberateľmi, u ktorých sa dodávateľ bežnými obchodnými praktikami nevie presadiť
:: prizývanie k účasti na výberových konaniach, o ktorých by sa dodávateľ inak nedozvedel
:: možnosť zúčastniť sa medzinárodných výberových konaní
::
získavanie aktuálnych informácií o cenách konkurenčných dodávateľov
:: urýchlenie procesu výberového konania z týždňov na hodiny
:: bezplatné zaradenie do katalógu firiem
:: archív odoslaných cenových ponúk

 ako postupovať?

Dodávateľ:

1. Registrácia a obdržanie pozvánky - Pred obdržaním pozvánky k účasti na e-aukcii je dodávateľ, ktorý dovtedy nebol v databáze spoločnosti Webiz s.r.o. ako „dodávateľ“ registrovaný, vyzvaný, aby tak urobil na web stránke http://www.webiz.sk v sekcii „registrácia“. Po splnení všetkých náležitostí spojených s registráciou dodávateľ obdrží od prevádzkovateľa svoje užívateľské meno a heslo.
2. Potvrdenie účasti na e-aukcii - S použitím užívateľského mena a hesla má dodávateľ možnosť po vstúpiť do aukčného portálu a oboznámiť sa s predmetom e-aukcie, na ktorú bol pozvaný, jeho špecifikáciou a ďalšou dokumentáciou, termínom uskutočnenia, časovým priebehom e-aukcie, ako aj s ostatnými podmienkami, za ktorých sa e-aukcia uskutoční. Na základe týchto informácií potvrdí dodávateľ prostredníctvom portálu svoju účasť na e-aukcii.
3. Zadanie úvodnej cenovej ponuky - Po potvrdení účasti na e-aukcii, ešte pred otvorením úvodného kola, obdrží dodávateľ autentifikačný kód, ktorý mu spolu s užívateľským menom a heslom umožňuje v priebehu úvodného kola e-aukcie zadať svoju úvodnú cenovú ponuku. Počas tejto fázy e-aukcie dodávateľ nemá prístup k informáciám o cenových ponukách ostatných potenciálnych dodávateľov.
4. Účasť na ostrom kole e-aukcie - Užívateľské meno, heslo a autentifikačný kód umožňujú dodávateľovi zúčastniť sa ostrého kola e-aukcie, t.j. ďalej upravovať svoju cenovú ponuku a reagovať tak na informácie o cenových ponukách ostatných potenciálnych dodávateľov, ktoré sú mu v tejto fáze e-aukcie sprístupnené.
5. Uzavretie e-aukcie - Po uplynutí riadneho času e-aukcie a všetkých jej prípadných predĺžení je aukcia uzavretá pre ďalšie úpravy cenových ponúk. O úspešnosti dodávateľa v e-aukcii rozhoduje výhradne jej zadávateľ, ktorý na základe výsledkov výberového konania stanoví svojho budúceho dodávateľa, resp. viacerých dodávateľov.