your better site
:: PRVÝKRÁT NA WEBIZE? 

zaregistrujte sa BEZPLATNE do katalógu firiem a získajte nové zákazky pre Vašu spoločnosť, rovnako ako aj možnosť využívať všetky aplikácie portálu webiz ZDARMA po dobu 1 mesiaca.  

zaregistrujte sa...
:: OPÝTAJTE SA NÁS!
 
nenašli ste na tejto web stránke odpoveď na niektorú z Vašich otázok, alebo sa potrebujete s nami poradiť o využití e-aukcie, e-tendra a e-dotazníka vo Vašej firme?

 napíšte nám...
:: ČO JE NOVÉ?
systém Webiz využívaný aktuálne už aj pri VEREJNOM OBSTARÁVANÍ!
© 2007-2020 webiz s.r.o.
all rights reserved
Pondelok 28.09.2020
        SK | CZ | EN

 :: 01.02.2011  Prvé referencie z verejného obstarávania  /aktualizované 25.04.2011/

Naša spoločnosť aktuálne sprostredkovala prvé e-aukcie pre verejných obstarávateľov - ŽSR, Sociálnu poisťovňu a Centrum vedecko-technických informácií SR. Systém Webiz tak zaznamenáva úspešný posun zo súkromného sektora smerom k verejnému obstarávaniu.:: 01.01.2011  Upgrade sytému Webiz /grafický výstup e-aukcie/

Okrem podrobného chronologického zápisu priebehu e-aukcie prinášame aj grafický výstup z e-aukcie. Potrebujete vedieť ako sa menila cena konkrétnej položky resp. celkový objem e-aukcie počas jej priebehu? Online monitor Vám túto informáciu od dnešného dňa poskytuje!:: 01.02.2011  Upgrade systému Webiz / predajné aukcie/

Prinášame Vám ďalší dôležitý upgrade systému Webiz - predajné e-aukcie. V beta verzii tak naši zadávatelia dostávajú do rúk možnosť nie len nakupovať tovary a služby, ale ich aj aktívne predávať prostredníctvom elektronickej predajnej aukcie.

:: 01.7.2010  Upgrade sytému Webiz /multikriteriálne hodnotenie, verejné obstarávanie/

Ďalší krok na ceste k možnosti využívať systém Webiz aj pre nákupné e-aukcie vrámci verejného obstarávania - implementácia automatizovaného vyhodnotenia metódou multikriteriálneho hodnotenia s možnosťou priradenia diferencovaných váh jednotlivým cenovým a necenovým ppoložkám e-aukcie. Sytém je tak plne pripravený na využívanie vo verejnom sektore pričom celý priebeh e-aukcie je v súlade s §43 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

:: 01.12.2009  Upgrade sytému Webiz /prepínanie indikátorov počas ostrého kola, nové cenové indikátory/

Zadávateľovi rožširujeme možnosti kontroly nad priebehom e-aukcie. Kedykoľvek počas ostrého kola može zadávateľ dodávateľom zmeniť cenové indikátory, resp. pridať ktorýkoľvek z dodatočných indikátorov, ktorými sú poradie za celkový objem a najlepší celkový objem. Vhodnou stratégiou zmeny cenových indikátorov tak zadávateľ dokáže dodatočne maximalizovať úsporu dosiahnutú e-aukciou.:: 01.03.2009  Upgrade sytému Webiz /súťažné necenové položky/

Posledný upgrade systému Webiz prináša dodávateľom možnosť reálne súťažiť aj v necenových položkách e-aukcie. To znamená, že už pri zadávaní dodatočných podmienok ponuky (napr. splatnosť, dodacie lehoty atď...) má každý dodávateľ informáciu o aktuálne najlepšej hodnote pre danú necenovú položku a može tak na túto informáciu okamžite reagovať zlepšením svojej ponuky.

:: 01.10.2008  Zvýšenie bezpečnosti portálu zavedením SSL certifikátu 

Spoločnosť Webiz zvyšuje bezpečnosť svojich služieb zavedením certifikátu SSL. SSL (Secure Sockets Layer) je v súčasnosti štandardom pre vytvorenie bezpečného, zašifrovaného spojenia medzi servrom a internetovým prehliadačom, ktorý zaisťuje bezpečnú výmenu citlivých informácií. Akonáhle je takéto zabezpečené spojenie nadviazané, SSL šifruje všetky informácie odosielané medzi servrom a prehliadačom navzájom. Tento certifikát zároveň znamená, že nezávislý subjekt (poskytovateľ certifikátu) zaručuje vlastnenie webstránky spoločnosťou, ktorá sa za jej vlastníka vydáva.

:: 26.03.2008  Upgrade sytému Webiz /pozorovateľ e-aukcie, ukončenie a predĺženie e-aukcie z monitora zadávateľa/ 

Ďalší upgrade systému prináša dve nové funkcionality. Prvou novinkou je popri klasických typoch užívateľov, ktorými sú zadávateľ a dodávateľ, vytvorenie nového typu užívateľa - pozorovateľ e-aukcie. Pozorovateľ (napr. člen manažmentu spoločnosti) priradený konkrétnemu zadávateľovi sa môže pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla prihlásiť do systému a sledovať priebeh všetkých e-aukcií vyhlásených zadávateľom bez možnosti zasahovania do priebehu výberového konania. Je to ďalší krok k posilneniu transparentnosti procesu výberového konania.

Druhou novinkou je poskytnutie dodatočných administrátorských oprávnení zadávateľovi e-aukcie. Jedná sa o možnosť zmeny dátumu a času konca ostrého kola e-aukcie, ďalej možnosť zmeniť počet predĺžení pre prebiehajúce výberové konanie a okamžité ukončenie ostrého kola e-aukcie. Všetky tieto funkcie sú zabudované v monitore zadávateľa a sú dostupné počas celého priebehu ostrého kola e-aukcie.

:: 21.03.2008  Aukčné maximum na Webiz.sk /rekord v absolútnej úspore/

Aukčný portál Webiz zaznamenal rekord v absolútnej úspore dosiahnutej prostredníctvom e-aukcie. Výška dosiahnutej úspory vypočítaná ako rozdiel medzi najlepšou celkovou hodnotou ponuky z úvodného kola a nejlepšou cenovou ponukou vyjednanou v ostrom kole činí 19,4 mil. SKK.

:: 04.02.2008  Upgrade systému Webiz /chronológia e-aukcie, výstup hodnôt monitora e-aukcie vo formáte xls/ 

Do zadávateľského monitora e-aukcie boli zakomponované dve novinky. Prvá z nich - chronológia e-aukcie je funkcia zaznamenávajúca v chronologickom slede všetky úkony, ktoré zadávateľ  a jednoliví dodávatelia počas e-aukcie uskutočnia. V chronológii budú takisto zachytené aj úkony, ktoré systém vykonáva automaticky a zároveň prípadné zásahy do e-aukcie zo strany administrátora. Týmto je e-aukcia jednoznačne zaznamenaná a transparentnosť celého priebehu je tak posunutá znovu o úroveň vyššie.

Druhou novinkou je možnosť kedykoľvek počas jednotlivých kôl e-aukcie uložiť všetky hodnoty zobrazované v real-time monitore do súboru s príponou xls a následne s nimi aktívne pracovat mimo systému Webiz. Takýmto spôsobom nie je zadávateľ obmedzovaný len na sledovanie ukazovateľov pevne stanovených v zadávateľskom monitore, ale môže si sám vytvoriť svoj vlastný systém porovnávania ponúk dodávateľov a vyhodnocovania jednotlivých výberových konaní.