your better site
:: PRVÝKRÁT NA WEBIZE? 

zaregistrujte sa BEZPLATNE do katalógu firiem a získajte nové zákazky pre Vašu spoločnosť, rovnako ako aj možnosť využívať všetky aplikácie portálu webiz ZDARMA po dobu 1 mesiaca.  

zaregistrujte sa...
:: OPÝTAJTE SA NÁS!
 
nenašli ste na tejto web stránke odpoveď na niektorú z Vašich otázok, alebo sa potrebujete s nami poradiť o využití e-aukcie, e-tendra a e-dotazníka vo Vašej firme?

 napíšte nám...
:: ČO JE NOVÉ?
systém Webiz využívaný aktuálne už aj pri VEREJNOM OBSTARÁVANÍ!
© 2007-2020 webiz s.r.o.
all rights reserved
Pondelok 28.09.2020
        SK | CZ | EN

 čo je e-tender?

E-tender (elektronický tender) umožňuje jeho zadávateľovi osloviť prostredníctvom internetovej aplikácie svojich potenciálnych dodávateľov s požiadavkou na vypracovanie cenovej ponuky. Dodávatelia na základe vopred stanovených podmienok a špecifikácie parametrov jednotlivých požadovaných produktov zadajú prostredníctvom portálu svoje cenové ponuky, ktoré môžu ďalej upravovať až do uzavretia e-tendra, pričom nemajú prístup k informáciám o konkurenčných cenových ponukách. Po uzavretí e-tendra systém automaticky porovná a vyhodnotí cenové ponuky obdržané od jednotlivých dodávateľov.
Použitie e-tendra je vhodné najmä pri obstarávaní tovarov a služieb, ktoré je schopný ponúknuť len úzky okruh dodávateľov alebo ktorých vyhotovenie, resp. prevedenie je od každého dodávateľa jedinečné. Zadávateľ má však možnosť aj po uzavretí e-tendra vyhlásiť dodatočne e-aukciu na tie položky, ktoré je podľa výsledkov e-tendra v požadovanej kvalite a množstve schopných súčasne dodať viacero dodávateľov a dosiahnuť tak dodatočné zníženie cien priamou konfrontáciou zúčastnených dodávateľov.

 výhody e-tendra

Zadávateľ: 

:: jednoduché zadávanie tendra prostredníctvom internetovej aplikácie (automatické oslovenie dodávateľov)
:: zníženie nákladov procesu výberového konania
:: 
urýchlenie procesu výberového konania
:: zvyšovanie konkurencieschopnosti zadávateľa znižovaním jeho vstupných nákladov 
:: dosiahnutie vysokej miery transparentnosti celého procesu výberového konania 
:: umožnenie objektívneho porovnávania cien predmetu obstarania zjednotením obchodných podmienok
::
multikriteriálne hodnotenie ponúk

:: vytváranie medzinárodných výberových konaní
:: archív realizovaných e-tendrov s možnosťou opätovného otvorenia výberového konania
:: vytvorenie vlastného zoznamu dodávateľovDodávateľ:

:: bezplatná účasť na všetkých e-tendroch, na ktoré bol dodávateľ prizvaný
:: nadviazanie obchodných vzťahov a získavanie nových kontraktov s odberateľmi
:: prizývanie k účasti na výberových konaniach, o ktorých by sa dodávateľ inak nedozvedel
:: možnosť zúčastniť sa medzinárodných výberových konaní
:: urýchlenie procesu výberového konania
:: bezplatné zaradenie do katalógu firiem
:: archív odoslaných cenových ponúk

 ako postupovať?

Zadávateľ: 

1. Registrácia - Pred uskutočnením prvého e-tendra je potrebné, aby sa obstarávateľ zaregistroval na web stránke www.webiz.sk v sekcii „registrácia“ ako „zadávateľ“. Po splnení všetkých náležitostí spojených s registráciou zadávateľ obdrží od prevádzkovateľa svoje užívateľské meno a heslo.
2. Zadanie e-tendra - Zadávateľ zadefinuje parametre e-tendra, vyšpecifikuje predmet e-tendra príp. priloží potrebnú dokumentáciu a vyberie potenciálnych dodávateľov, ktorých chce k účasti na e-tendri prizvať. Dodávateľov zatiaľ neregistrovaných v portáli Webiz osloví zadávateľ prostredníctvom portálu s požiadavkou na registráciu ešte pred zadaním e-tendra. 
3. Zaslanie pozvánok - Portál automaticky rozpošle e-mailom pozvánky vybraným dodávateľom, ktorí po prihlásení sa do portálu majú možnosť oboznámiť sa s predmetom, časovým priebehom a podmienkami, za ktorých sa e-tender uskutoční.
4. Dohľad nad priebehom e-tendra - Zadávateľ má možnosť vstúpiť do aukčného portálu, sledovať vývoj cenových ponúk jednotlivých dodávateľov počas celého priebehu e-tendra a komunikovať s dodávateľmi prostredníctvom portálu.
5. Výber vhodného dodávateľa - Po ukončení e-tendra obdrží dodávateľ od prevádzkovateľa Protokol o priebehu a výsledkoch e-tendra na potvrdenie a odoslanie zadávateľovi. Na základe výsledkov e-tendra a ostatných dostupných preferenčných informácií zadávateľ rozhodne o výbere svojho budúceho dodávateľa, resp. viacerých dodávateľov.


Dodávateľ:

1. Registrácia a obdržanie pozvánky - Pred obdržaním pozvánky k účasti na e-tendri je dodávateľ, ktorý dovtedy nebol v databáze spoločnosti Webiz s.r.o. ako „dodávateľ“ registrovaný, vyzvaný, aby tak urobil na web stránke www.webiz.sk v sekcii „registrácia“. Po splnení všetkých náležitostí spojených s registráciou dodávateľ obdrží od prevádzkovateľa svoje užívateľské meno a heslo.
2. Potvrdenie účasti na e-tendri - S použitím užívateľského mena a hesla má dodávateľ možnosť po vstúpiť do aukčného portálu a oboznámiť sa s predmetom e-tendra, na ktorý bol pozvaný, jeho špecifikáciou a ďalšou dokumentáciou, termínom uskutočnenia, časovým priebehom e-tendra, ako aj s ostatnými podmienkami, za ktorých sa e-tender uskutoční. Na základe týchto informácií potvrdí dodávateľ prostredníctvom portálu svoju účasť na e-tendri.
3. Zadanie cenovej ponuky - Po potvrdení účasti na e-tendri, ešte pred otvorením zadávacieho kola, obdrží dodávateľ autentifikačný kód, ktorý mu spolu s užívateľským menom a heslom umožňuje zadať svoju cenovú ponuku. Svoju ponuku môže dodávateľ naďalej upravovať až do ukončenia zadávacieho kola pričom nemá prístup k informáciám o konkurenčných cenových ponukách.
4. Uzavretie e-tendra - Po uplynutí času určeného pre zadávacie kolo je e-tender uzavretý pre ďalšie úpravy cenových ponúk. O úspešnosti dodávateľa v e-tendri rozhoduje výhradne jeho zadávateľ, ktorý na základe výsledkov výberového konania stanoví svojho budúceho dodávateľa, resp. viacerých dodávateľov.