your better site
:: PRVÝKRÁT NA WEBIZE? 

zaregistrujte sa BEZPLATNE do katalógu firiem a získajte nové zákazky pre Vašu spoločnosť, rovnako ako aj možnosť využívať všetky aplikácie portálu webiz ZDARMA po dobu 1 mesiaca.  

zaregistrujte sa...
:: OPÝTAJTE SA NÁS!
 
nenašli ste na tejto web stránke odpoveď na niektorú z Vašich otázok, alebo sa potrebujete s nami poradiť o využití e-aukcie, e-tendra a e-dotazníka vo Vašej firme?

 napíšte nám...
:: ČO JE NOVÉ?
systém Webiz využívaný aktuálne už aj pri VEREJNOM OBSTARÁVANÍ!
© 2007-2020 webiz s.r.o.
all rights reserved
Nedeľa 27.09.2020
        SK | CZ | EN čo je e-dotazník?

E-dotazník (elektronický dotazník) poskytuje zadávateľovi možnosť vytvoriť štruktúrovaný súbor otázok a adresovať ho svojim potenciálnym dodávateľom za účelom získania detailnejších informácií o ich možnostiach ešte pred vyhlásením samotného výberového konania. Užívateľsky jednoduchým spôsobom zadávateľ zadefinuje okruh otvorených a uzavretých otázok, ktoré systém následne automaticky rozpošle výbraným dodávateľom. Každý z oslovených dodávateľov má v zadávateľom stanovenom čase možnosť vstúpiť do aukčného portálu a jednotlivé otázky zodpovedať, pričom zadávateľ má možnosť kedykoľvek pred, resp. po uzavretí e-dotazníka jednotlivé odpovede zobraziť, vytlačiť a vyhodnotiť. Takto pripravený predbežný audit dodávateľov podstatne zjednodušuje zadávateľovi rozhodovanie o tom, ktorého z dodávateľov k výberovému konaniu prostredníctvom e-aukcie, resp. e-tendra následne prizvať.    

 výhody e-dotazníka

Zadávateľ: 

:: jednoduché zadávanie otázok prostredníctvom internetovej aplikácie
:: automatické oslovenie vybraných dodávateľov
:: vytvorenie vlastného systému predbežných auditov
:: zjednodušené rozhodovanie o okruhu dodávateľov, ktorí budú následne prizvaní k výberovému konaniu 
:: archív realizovaných e-dotazníkov s možnosťou ich opätovného zaslania ďalším dodávateľom
:: vytvorenie vlastného zoznamu dodávateľov
 

Dodávateľ:

:: bezplatná účasť na všetkých e-dotazníkoch, na ktoré bol dodávateľ prizvaný
:: nadviazanie obchodných vzťahov a získavanie nových kontraktov s odberateľmi
:: prizývanie k účasti na výberových konaniach, o ktorých by sa dodávateľ inak nedozvedel
:: možnosť zúčastniť sa medzinárodných výberových konaní 
:: bezplatné zaradenie do katalógu firiem 
:: archív odoslaných e-dotazníkov
 

 ako postupovať?

Zadávateľ:

1. Registrácia - Pred uskutočnením prvého e-dotazníka je potrebné, aby sa obstarávateľ zaregistroval na web stránke www.webiz.sk v sekcii „registrácia“ ako „zadávateľ“. Po splnení všetkých náležitostí spojených s registráciou zadávateľ obdrží od prevádzkovateľa svoje užívateľské meno a heslo.
2. Zadanie e-dotazníka - Zadávateľ zadefinuje parametre e-dotazníka (názov, dátum otvorenia a ukončenia e-dotazníka), vytvorí okruh otvorených a uzavretých otázok príp. priloží potrebnú dokumentáciu a vyberie potenciálnych dodávateľov, ktorých chce k účasti na e-dotazníku prizvať. Dodávateľov zatiaľ neregistrovaných v portáli Webiz osloví zadávateľ prostredníctvom portálu s požiadavkou na registráciu ešte pred zadaním e-dotazníka. 
3. Zaslanie pozvánok - Portál automaticky rozpošle e-mailom pozvánky vybraným dodávateľom, ktorí po prihlásení sa do portálu majú možnosť zodpovedať otázky vytvorené zadávateľom.
4. Dohľad nad priebehom e-dotazníka - Zadávateľ má možnosť vstúpiť do aukčného portálu, nahliadať do dotazníkov jednotlivých dodávateľov počas celého priebehu e-dotazníka a komunikovať s dodávateľmi prostredníctvom portálu.
5. Vyhodnotenie e-dotazníka - Po ukončení e-dotazníka systém zobrazí zadávateľovi Protokol o priebehu výsledkoch e-dotazníka. Na základe zozbieraných odpovedí a ostatných dostupných preferenčných informácií zadávateľ rozhodne o výbere dodávateľov, ktorých následne prizve k výberovému konaniu prostredníctvom e-tendra, resp. e-aukcie.

Dodávateľ: 

1.  Registrácia a obdržanie pozvánky - Pred obdržaním pozvánky k účasti na e-dotazníku je dodávateľ, ktorý dovtedy nebol v databáze spoločnosti Webiz s.r.o. ako „dodávateľ“ registrovaný, vyzvaný, aby tak urobil na web stránke www.webiz.sk v sekcii „registrácia“. Po splnení všetkých náležitostí spojených s registráciou dodávateľ obdrží od prevádzkovateľa svoje užívateľské meno a heslo.
2. Zodpovedanie e-dotazníka - Po otvorení zadávacieho kola e-dotazníka má dodávateľ možnosť prihlásiť sa do systému, naliadnuť do otázok uvedených v e-dotazníku a edtitovať ich. Dodávateľ vyplní e-dotazník pred termínom ukončenia e-dotazníka stanoveným v detaile e-dotazníka.
3. Uzavretie e-dotazníka - Po uplynutí času určeného pre zadávacie kolo je e-dotazník uzavretý pre ďalšie úpravy odpovedí na jednotlivé otázky. O následom prizvaní dodávateľa k účasti na e-tendri, resp. e-aukcii rozhoduje výhradne jeho zadávateľ, ktorý na základe zozbieraných odpovedí rozhodne o zaradení dodávateľa do ďalšieho výberového konania.