your better site
:: PRVÝKRÁT NA WEBIZE? 

zaregistrujte sa BEZPLATNE do katalógu firiem a získajte nové zákazky pre Vašu spoločnosť, rovnako ako aj možnosť využívať všetky aplikácie portálu webiz ZDARMA po dobu 1 mesiaca.  

zaregistrujte sa...
:: OPÝTAJTE SA NÁS!
 
nenašli ste na tejto web stránke odpoveď na niektorú z Vašich otázok, alebo sa potrebujete s nami poradiť o využití e-aukcie, e-tendra a e-dotazníka vo Vašej firme?

 napíšte nám...
:: ČO JE NOVÉ?
systém Webiz využívaný aktuálne už aj pri VEREJNOM OBSTARÁVANÍ!
© 2007-2020 webiz s.r.o.
all rights reserved
Pondelok 28.09.2020
        SK | CZ | EN

Všeobecné obchodné podmienky pre prácu v aukčnom portáli Webiz

I.Všeobecné ustanovenia


Pre prácu v aukčnom portáli Webiz platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov a týchto Všeobecných obchodných podmienok.

II.Osobitné ustanovenia 

Základné pojmy:

 Aukčný portál Webiz

Aukčný portál Webiz je systém on-line výberových konaní prebiehajúcich formou e-aukcie, e-tendra a e-dotazníka, zabezpečujúci prenos informácií súvisiacich s obstarávaním v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.

 E-aukcia

Elektronická aukcia (ďalej len e-aukcia) je internetová aplikácia, ktorá má všetky znaky klasickej verejnej aukcie a podobne ako aj verejná aukcia prechádza najskôr fázou výberu a špecifikácie parametrov jednotlivých požadovaných produktov (ďalej len predmet e-aukcie), potom fázou oslovenia potenciálnych dodávateľov, ďalej fázou porovnania jednotlivých cenových ponúk a obchodných podmienok podľa rôznych kritérií a nakoniec fázou vyhodnotenia výsledkov e-aukcie. Počas e-aukcie je možné meniť len určité, vopred vybrané parametre a to vo vopred zadávateľom stanovenom časovom intervale, ktorého podmienky prípadného predĺženia sú stanovené ešte pred samotnou e-aukciou. Dátum, presný čas začatia a dobu trvania jednotlivých fáz priebehu e-aukcie, podmienky jej predĺženia, všetky špecifikácie požadovaných predmetov e-aukcie, ako aj ostatné podmienky konkrétnej e-aukcie zasiela v dostatočnom časovom predstihu zadávateľ prostredníctvom portálu Webiz všetkým prizvaným dodávateľom.

 E-tender

Elektronický tender (ďalej len e-tender) je internetová aplikácia, ktorá umožňuje zadávateľovi e-tendra zapojiť do elektronického on-line výberového konania všetkých ním prizvaných dodávateľov. Dodávatelia na základe vopred stanovených podmienok a špecifikácie parametrov jednotlivých požadovaných produktov (ďalej len predmet e-tendra) zadajú svoje cenové ponuky, ktoré môžu ďalej upravovať až do uzavretia e-tendra. Najlepšie cenové ponuky jednotlivých dodávateľov po uzavretí e-tendra sú jedným z rozhodujúcich kritérií v rozhodovacom procese zadávateľa pri výbere vhodného dodávateľa.

 E-dotazník

Elektronický dotazník (ďalej len e-dotazník) je internetová aplikácia, ktorá umožňuje zadávateľovi e-dotazníka vytvoriť ucelený okruh otvorených a uzavretých otázok adresovaný vybraným dodávateľom a získať tak odpovede na ním definované otázky formou elektronického formulára. K výberovému konaniu má tak následne možnosť prizvať tých dodávateľov, ktorí spĺňajú ním stanovené kritériá.

 Zadávateľ

Zadávateľ ako účastník e-aukcie, e-tenra a e-dotazníka je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba registrovaná na území Slovenskej republiky alebo iného štátu, ktorá sa zaregistrovala v databáze aukčného portálu Webiz ako „zadávateľ“, splnila všetky formálne náležitosti súvisiace s registráciou v tomto portáli a vyjadrila svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre prácu v aukčnom portáli Webiz. Zadávateľ je objednávateľom služby sprostredkovania výberového konania pričom prostredníctvom prevádzkovateľa zverejňuje svoj dopyt po určitých tovaroch a službách a stanovuje podmienky, za ktorých sa výberové konanie uskutoční.

 Dodávateľ

Dodávateľ ako účastník e-aukcie, e-tendra a e-dotazníka je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba registrovaná na území Slovenskej republiky alebo iného štátu, ktorá sa zaregistrovala v databáze aukčného portálu Webiz ako „dodávateľ“, splnila všetky formálne náležitosti súvisiace s registráciou v tomto portáli a vyjadrila svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre prácu v aukčnom portáli Webiz. V prípade, že dodávateľ spĺňa požiadavky definované zadávateľom, je prizvaný k účasti na výberovom konaní, pričom zadaním a následnými úpravami svojej cenovej ponuky a necenových faktorov má možnosť v aukčnom portáli priamo reagovať na zverejnený dopyt po tovaroch a službách, resp. informáciách.

 Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom aukčného portálu Webiz je spoločnosť Webiz s.r.o., ČSA 8, 03601 Martin, IČO: 36838411, DIČ: 2022456117 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 19534/L. Prevádzkovateľ poskytuje službu, ktorej predmetom je sprostredkovanie výberového konania formou e-aukcie, e-tendra a e-datazníka medzi objednávateľom tejto služby, t.j. zadávateľom a jeho potenciálnymi dodávateľmi. Úlohou prevádzkovateľa je pritom vhodným spôsobom zabezpečiť primerané podmienky pre voľnú súťaž medzi dodávateľmi a korektný priebeh výberového konania.

III. Registrácia

Nevyhnutnou podmienkou účasti účastníka na výberových konaniach sprostredkovaných spoločnosťou Webiz s.r.o. je jeho registrácia v databáze tejto spoločnosti. Účastník má právo zaregistrovať sa ako dodávateľ alebo zadávateľ. Registračný formulár spoločnosti Webiz s.r.o. sa nachádza na internetovej stránke www.webiz.sk v sekcii „registrácia“. V tomto formulári uvedie účastník všetky požadované údaje pravdivo a úplne, v opačnom prípade má prevádzkovateľ právo mu jeho registráciu odoprieť. Súčasťou registrácie je vyjadrenie súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre prácu v aukčnom portáli Webiz. Registrácia účastníka bude úspešne ukončená len v prípade, že súhlas s týmito podmienkami účastník vyjadrí elektronicky počas registrácie v spodnej časti registračného formulára.

IV. Prístupové práva

1. Užívateľské meno a heslo

Užívateľské meno a heslo sú portálom vygenerované prístupové kódy, ktoré prevádzkovateľ zašle účastníkovi po jeho zaregistrovaní sa do databázy spoločnosti Webiz s.r.o. Každý účastník má možnosť svoje heslo po jeho obdržaní zmeniť. Tieto prístupové kódy umožňujú účastníkovi kedykoľvek vstúpiť do aukčného portálu Webiz.
Dodávateľ vstupuje do aukčného portálu Webiz prostredníctvom užívateľského mena a hesla za účelom získavania informácií o priebehu a predmete pripravovaných a prebiehajúcich výberových konaní, na ktoré bol pozvaný. Užívateľské meno a heslo umožňuje dodávateľovi zároveň nahliadnuť do už uskutočnených výberových konaní, ktorých sa zúčastnil.
Zadávateľ má prostredníctvom užívateľského mena a hesla možnosť zadávať predmet a podmienky výberového konania, nahliadať do informácií týkajúcich sa predmetu a priebehu jeho minulých, pripravovaných a prebiehajúcich výberových konaní.

2. Autentifikačný kód

Autentifikačný kód je bezpečnostný kód vygenerovaný portálom Webiz, ktorý zašle prevádzkovateľ dodávateľovi pred otvorením úvodného kola e-aukcie, resp. zadávacieho kola e-tendra. Každý dodávateľ obdrží svoj vlastný autentifikačný kód, ktorý ho oprávňuje k vstupu do úvodného a ostrého kola konkrétnej e-aukcie, resp. zadávacieho kola e-tendra. Autentifikačný kód každého účastníka je jedinečný a platí len počas priebehu toho výberového konania, ku ktorému bol vygenerovaný. Autentifikačný kód umožňuje dodávateľovi zadávať a upravovať svoje cenové ponuky, príp. iné požadované informácie v jednotlivých fázach priebehu výberového konania.


V. Priebeh e-dotazníka

1. Prípravná fáza e-dotazníka

1.1. Zadávateľ zadefinuje okruh otázok adresovaný dodávateľom.
1.2. Dodávatelia, ktorí neboli zatiaľ registrovaní v databáze spoločnosti Weboz s.r.o., sú vyzvaní k registrácii. Po splnení všetkých náležitostí spojených s registráciou obdrží každý dodávateľ prístupové meno a heslo.

1.3. Prostredníctvom portálu zadávateľ rozpošle pozvánky k účasti na e-dotazníku vybraným potenciálnym dodávateľom.

2. Zadávacie kolo e-dotazníka

2.1. Po otvorení zadávacieho kola dodávatelia zodpovedajú im adresované otázky, pričom svoje odpovede môžu až do uzavretia e-dotazníka upravovať.
2.2. Dodávatelia odošlú vyplnený e-dotazník v stanovenom termíne.

3. Vyhodnotenie e-dotazníka

3.1. Po uzavretí zadávacieho kola e-dotazníka obdrží zadávateľ Protokol o výsledkoch e-dotazníka.

VI. Priebeh e-tendra

1. Prípravná fáza e-tendra

1.1. Zadávateľ zadefinuje predmet a podmienky e-tendra.
1.2. Dodávatelia, ktorí neboli zatiaľ registrovaní v databáze spoločnosti Weboz s.r.o., sú vyzvaní k registrácii. Po splnení všetkých náležitostí spojených s registráciou obdrží každý dodávateľ prístupové meno a heslo.
1.3. Prostredníctvom portálu zadávateľ rozpošle pozvánky k účasti na e-tendri vybraným potenciálnym dodávateľom.
Zaregistrovaní dodávatelia po oboznámení sa so špecifikáciou predmetu e-tendra vyjadria svoj záujem zúčastniť sa e-tendra do termínu uvedeného v pozvánke.

2. Zadávacie kolo e-tendra

2.1. Pred otvorením zadávacieho kola e-tendra obdržia prizvaní dodávatelia autentifikačné kódy umožňujúce vstup do konkrétneho e-tendra.
2.2. Po otvorení zadávacieho kola dodávatelia zadávajú svoje cenové ponuky, ktoré môžu v priebehu tohto kola ďalej upravovať. Dodávatelia nemajú možnosť vidieť informácie týkajúce sa ponúk ostatných zúčastnených dodávateľov.
2.3. Dodávatelia ukončia zadávanie svojich úvodných cenových ponúk v stanovenom termíne.

3. Vyhodnotenie e-tendra

3.1. Po uzavretí zadávacieho kola e-tendra obdrží zadávateľ Protokol o priebehu a výsledkoch e-tendra.
3.2. Na základe výsledkov e-tendra a ostatných dostupných preferenčných informácií vyberie zadávateľ svojho budúceho dodávateľa, resp. viacerých dodávateľov. 

VII. Priebeh e-aukcie

1. Prípravná fáza e-aukcie

1.1. Zadávateľ zadefinuje predmet a podmienky e-aukcie.
1.2. Dodávatelia, ktorí neboli zatiaľ registrovaní v databáze spoločnosti Weboz s.r.o., sú vyzvaní k registrácii. Po splnení všetkých náležitostí spojených s registráciou obdrží každý dodávateľ prístupové meno a heslo.
1.3. Prostredníctvom portálu zadávateľ rozpošle pozvánky k účasti na e-e-aukcii vybraným potenciálnym dodávateľom.
Zaregistrovaní dodávatelia po oboznámení sa so špecifikáciou predmetu e-aukcie vyjadria svoj záujem zúčastniť sa e-aukcie do termínu uvedeného v pozvánke.

2. Úvodné kolo e-aukcie

2.1. Pred otvorením úvodného kola e-aukcie obdržia prizvaní dodávatelia autentifikačné kódy umožňujúce vstup do konkrétnej e-aukcie.
2.2. Po otvorení úvodného kola dodávatelia zadávajú svoje úvodné cenové ponuky, ktoré môžu v priebehu tohto kola ďalej upravovať. V tejto fáze e-aukcie nemajú dodávatelia možnosť vidieť informácie týkajúce sa konkurenčných ponúk.
2.3. Dodávatelia ukončia zadávanie svojich úvodných cenových ponúk v stanovenom termíne.

3. Ostré kolo e-aukcie

3.1. Od otvorenia ostrého kola e-aukcie dodávatelia na základe informácií o cenových ponukách ostatných dodávateľov v reálnom čase ďalej upravujú svoje cenové ponuky, pričom ceny jednotlivých položiek v ostrom kole môžu len znižovať.
3.2. Ak dôjde počas stabilizačnej doby* (napr. v posledných 2 minútach e-aukcie) ku zmene najlepšej ceny predmetu e-aukcie, je e-aukcia automaticky predĺžená o dobu predĺženia** (napr. o 5 minút). Počet takto vyvolaných predĺžení, dĺžka stabilizačnej doby a doby predĺženia sú presne stanovené parametre e-aukcie, o ktorých je účastník informovaný ešte pred jej otvorením.

*Stabilizačná doba e-aukcie – je vopred stanovená doba pred ukončením e-aukcie, počas ktorej zmena v najlepšej ponúkanej cene ktorejkoľvek položky predmetu e-aukcie vyvolá dobu predĺženia.
**Doba predĺženia e-aukcie – je vopred stanovená doba, o ktorú sa predlžuje doba trvania e-aukcie v prípade, že počas stabilizačnej doby došlo k zmene v najlepšej ponúkanej cene ktorejkoľvek položky predmetu e-aukcie.

3.3. Po uplynutí doby trvania ostrého kola e-aukcie a všetkých prípadných predĺžení, je e-aukcia uzavretá pre ďalšiu úpravu cenových ponúk.

4. Vyhodnotenie e-aukcie

4.1. Po uzavretí ostrého kola e-aukcie obdrží zadávateľ Protokol o priebehu a výsledkoch e-aukcie.
4.2. Na základe výsledkov e-aukcie a ostatných dostupných preferenčných informácií vyberie zadávateľ svojho budúceho dodávateľa, resp. viacerých dodávateľov.

VIII. Mimoriadne stavy v priebehu výberového konania

V priebehu e-aukcie,e-tendra a e-dotazníka môžu nastať nepredvídateľné situácie, ktoré priamo ohrozujú riadny priebeh výberového konania. Vtedy je nutný priamy zásah zadávateľa, resp. administrátora portálu vedúci k náprave vzniknutej situácie. V dôsledku takéhoto zásahu môžu nastať tieto mimoriadne stavy:

1. Výberové konanie je pozastavené na určitú dobu, ktorá je nevyhnutná k odstráneniu prekážok obmedzujúcich jeho riadny priebeh. Po opätovnom otvorení výberové konanie pokračuje vo svojom riadnom priebehu, pričom termín jeho uzavretia môže byť posunutý o dobu, počas ktorej bolo výberové konanie pozastavené, resp. môže byť stanovený nový termín ukončenia e-aukcie alebo nový počet predĺžení ostrého kola e-aukcie.
2. Výberové konanie je predčasne uzavreté pred uplynutím jeho riadneho času, prípadne kedykoľvek v priebehu niektorého z jeho predĺžení.
3. Výberové konanie je zrušené v prípade, ak nie je možné vzniknutú nežiadúcu situáciu operatívne odstrániť.

O mimoriadnych stavoch, ktoré nastanú v priebehu výberového konania je zadávateľ, resp. administrátor portálu povinný bezodkladne informovať všetkých jeho účastníkov.

IX. Podmienky spolupráce medzi prevádzkovateľom aukčného portálu Webiz a účastníkmi výberových konaní

Účasť jednotlivých účastníkov na výberových konaniach sprostredkovaných spoločnosťou Webiz s.r.o. je podmienená vyjadrením súhlasu s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami pre prácu v aukčnom portáli Webiz, ktoré sú pre nich záväzné. Okrem toho zadávateľ podpisuje s prevádzkovateľom Zmluvu o sprostredkovaní výberových konaní, ktorá bližšie upravuje vzťahy medzi nimi a popisuje parametre poskytovanej služby. Dodatočne môžu byť vzťahy medzi prevádzkovateľom a jednotlivými účastníkmi upravované ďalšími osobitnými dohodami.

Práva a povinnosti

 Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje sprístupniť svoje služby len tým účastníkom, ktorí sa riadne zaregistrovali do databázy spoločnosti Webiz s.r.o. a vyjadrili tak súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami pre prácu v aukčnom portáli Webiz.
2. V prípade, že účastník pri registrácii uvedie povinné údaje nepravdivo alebo neúplne, má prevádzkovateľ právo jeho registráciu nepotvrdiť, resp. kedykoľvek bez vyrozumenia zrušiť.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje svojimi administrátorskými zásahmi do výberoých konaní nezvýhodňovať ktoréhokoľvek dodávateľa pred ostatnými dodávateľmi.
4. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne informovať všetkých účastníkov o udalostiach, ktoré by mohli obmedziť riadny priebeh výberového konania a následne podniknúť adekvátne kroky vedúce k ich náprave.
5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu na základe Zmluvy o sprostredkovaní výberových konaní v dohodnutom rozsahu a kvalite, nezodpovedá však za vznik udalostí, ktoré akýmkoľvek spôsobom znemožnia účastníkovi riadne zapojenie sa do výberového konania a boli zavinené treťou osobou. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za kvalitu a dostupnosť internetových služieb účastníka.
6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsahovú stránku zverejnených informácií týkajúcich sa predmetu výberového konania.
7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že vhodnými opatreniami zabezpečí dôvernosť všetkých údajov získaných od účastníka a bude ich používať len na účely spojené s prevádzkovaním aukčného portálu Webiz, resp. pre svoje interné potreby.
8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za cenové ponuky a obchodné podmienky s nimi súvisiace odoslané dodávateľom prostredníctvom aukčného portálu Webiz.
9. Prevádzkovateľ zodpovedá za náhradu škôd spôsobených porušením zmluvných, resp. mimozmluvných podmienok len v prípade, že k nemu došlo úmyselne, alebo následkom hrubej nedbanlivosti z jeho strany, pokiaľ nie je v týchto podmienkach stanovené inak.  
10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok pre pácu v aukčnom portáli Webiz. Prípadná zmena Všeobecných obchodných podmienok pre prácu v aukčnom portáli Webiz nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia nového znenia Všeobecných obchodných podmienok pre prácu v aukčnom portáli Webiz na internetovej stránke www.webiz.sk. 

 Práva a povinnosti dodávateľa

1. Pred vstupom do aukčného portálu je dodávateľ povinný sa zaregistrovať v databáze spoločnosti Webiz s.r.o. a vyjadriť svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre prácu v aukčnom portáli Webiz v registračnom formulári spoločnosti Webiz s.r.o. Dodávateľ pritom zodpovedá za pravdivosť všetkých ním poskytnutých údajov.
2. Každý dodávateľ má rovnaké právo na informácie týkajúce sa predmetu a priebehu e-aukcie ako ostatní dodávatelia zúčastňujúci sa toho istého výberového konania.
3. Všetky ponuky zo strany dodávateľa, ktoré odošle v priebehu e-aukcie sú záväzné, rovnako ako aj obchodné podmienky v nich uvedené.
4. Dodávateľ plne zodpovedá za všetky škody vzniknuté zadávateľovi, resp. prevádzkovateľovi portálu Webiz v dôsledku sprístupnenia informácií s ňou súvisiacich tretím osobám.
5. V prípade, že konaním dodávateľa vznikne prevádzkovateľovi, resp. zadávateľovi škoda, je tento oprávnený nárokovať si u dodávateľa jej náhradu v plnej výške. 
6. Dodávateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas k použitiu jeho e-mailových adries uložených v databáze portálu Webiz k zasielaniu e-mailov súvisiacich s činnosťou aukčného portálu Webiz.

 Práva a povinnosti zadávateľa

1. Pred vstupom do aukčného portálu je zadávateľ povinný sa zaregistrovať v databáze spoločnosti Webiz s.r.o. a vyjadriť svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre prácu v obchodnom portáli Webiz v registračnom formulári spoločnosti Webiz s.r.o. Zadávateľ pritom zodpovedá za pravdivosť všetkých ním poskytnutých údajov.
2. Zadávateľ je povinný poskytnúť každému dodávateľovi prostredníctvom portálu Webiz rovnaké informácie o predmete a podmienkach výberového konania a zaväzuje sa nezvýhodňovať ktoréhokoľvek z dodávateľov pred výberovým konaním alebo počas jeho priebehu.
3. Zadávateľ zodpovedá za správnosť ním poskytnutých údajov týkajúcich sa predmetu výberového konania a obchodných podmienok súvisiacich s výberovým konaním. 
 
4. Zadávateľ sa zaväzuje svojimi administrátorskými zásahmi do výberoých konaní nezvýhodňovať ktoréhokoľvek dodávateľa pred ostatnými dodávateľmi.
5. Zadávateľ plne zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne prevádzkovateľovi, resp. dodávateľovi v súvislosti s ním umožneným prístupom tretej osoby k informáciám týkajúcich sa výberového konania.
6. Zadávateľ má právo vykonať zmenu v špecifikácii predmetu výberového konania v jeho priebehu len v prípade, že táto zmena neovplyvní riadny priebeh výberového konania a nevyžaduje si zásah prevádzkovateľa.
7. Výsledky výberového konania nie sú pre zadávateľa záväzné.
8. Zadávateľ je povinný uhradiť dohodnutú cenu za poskytovanú službu na základe aktuálneho cenníka platného v deň odoslania objednávky, ak nebola cena zmluvne stanovená inak.
9. V prípade, že konaním zadávateľa vznikne prevádzkovateľovi, resp. dodávateľovi škoda, je tento oprávnený nárokovať si u zadávateľa jej náhradu v plnej výške. 
10. Zadávateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas k použitiu jeho e-mailových adries uložených v databáze portálu Webiz k zasielaniu e-mailov súvisiacich s činnosťou aukčného portálu Webiz.

X. Technické požiadavky

Systém elektronického aukčného portálu Webiz je optimalizovaný pre internetové prehliadače Microsoft Internet Explorer 6.0/7.0 a Mozilla Firefox 2.0. Prevádzkovateľ preto nezodpovedá za problémy vyplývajúce z používania iných verzií uvedených prehliadačov, resp. používania iných internetových prehlidačov.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom aukčného portálu Webiz a účastníkmi aukčného konania sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Prevádzkovateľ aukčného konania a účastník aukčného konania sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov, ktoré vyplývajú, resp. vznikli v súvislosti s činnosťou aukčného portálu Webiz a ktorých subjektmi budú prevádzkovateľ aukčného konania a účastník aukčného konania, a to vrátane nárokov, ktorých predmetom je náhrada spôsobenej ujmy alebo škody, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní nezávislým rozhodcom stáleho Rozhodcovského súdu pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o., Mariánske námestie 28/51, 010 01 Žilina, IČO: 36 414 603 podľa Rokovacieho poriadku tohto Rozhodcovského súdu, strany sa jeho rozhodnutiu podrobia a jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

3. V prípade nezrovnalostí medzi textami Zmluvy o sprostredkovaní výberových konaní a ostatnými dohodami uzatvorenými medzi prevádzkovateľom a účastníkom v slovenskom jazyku a jej inými jazykovými verziami je pre riešenie prípadných rozporov rozhodujúci slovenský text.
4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre prácu v aukčnom portáli Webiz sú platné a účinné od 9.4.2008 v plnom rozsahu pre všetkých účastníkov výberových konaní sprostredkovaných spoločnosťou Webiz. V prípade, že nastane zmena v týchto podmienkach v priebehu výberového konania zadaného prostreníctvom portálu Webiz, tá sa na prebiehajúce výberové konanie nevzťahuje.